Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

- p4122856.jpg

 

 

Ewa Znojek

Kierownik MGOPS w Chęcinach

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia

26-060 Chęciny

mgops@checiny.pl

www.mgops.checiny.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach działa na podstawie:

1.   Uchwały Nr 227/XXI/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

2.   Uchwały Nr XI/69/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chęcinach z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach".

3.   Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.).

4.   Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001r. z późn. zmianami).

5.  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z późn. zmianami).

6.   Uchwały z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

Zadania Ośrodka:

1.   Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

2.   Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej obejmuje:

 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb.

3.   Realizacja zadań zleconych gminie i innych zdań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin obejmuje:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych specjalnych, gwarantowanych zasiłków okresowych i macierzyńskich zasiłków okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych, gwarantowanych zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Zadania określone statutem oraz przepisami prawnymi Ośrodek wykonuje przy współpracy z:

 • samorządem gminnym i jego organami wykonawczymi,
 • pracownikami służby zdrowia z terenu gminy i miasta,
 • dyrektorami i nauczycielami szkół działającymi na podległym terenie,
 • radami sołeckimi,
 • Kościołem Katolickim i innymi Kościołami,
 • związkami wyznaniowymi,
 • fundacjami i stowarzyszeniami,
 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • sądem i policją.
 

 

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x