Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Kierownictwo Urzędu

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

 

- burmistrzjaworski.jpg

 

 

 

 

mgr inż. Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Przyjmowanie interesantów:

Wtorek 9.00 - 15.00


Telefon: (041) 315 10 06
Adres e-mail: burmistrzjaworski@checiny.pl

 

Burmistrz Gminy i Miasta - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych.

Do zakresu działań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał,
 5. nadzorowanie zadań Gminy dotyczących:
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  • gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki nieruchomościami,
  • programów rozwoju Gminy i jej promocji,
  • inwestycji gminnych,
  • gospodarki komunalnej (w tym: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych wysypisk, ochrony środowiska),
 6. nadzorowanie wykonywania budżetu,
 7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. realizowanie polityki płacowej,
 9. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 10. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 11. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 12. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 13. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminych jednostek organizacyjnych,
 15. sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, określanie kierunków ich działania i udzielania stosownych wskazówek i wytycznych odnoszących się do realizacji przypisanych zadań,
 16. podejmowanie decyzji w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem w sytuacjach kryzysowych,
 17. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń oraz dyspozycji,
 18. sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 19. udzielanie upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

  a) Zastępcy Burmistrza,

  b) Sekretarza,

  c) Skarbnika,

  d) Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa,

  e) Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji,

  f) Urzędu Stanu Cywilnego,

  g) Pionu Ochrony,

  h) Ewidencją ludności, sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym

  i) Audytorem wewnętrznym.


 

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

         - p4122864.jpg

 

 

mgr Mariusz Nowak

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Nr pokoju: 110

Godziny urzędowania:

Poniedziałek-Piątek 7.15- 15.15


Telefon: (41) 315 10 06
Adres e-mail: zastepca@checiny.pl

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta powoływany jest Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta.

Do zakresu działań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności lub w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

     a) Zakładu Gospodarki Komunalnej,

     b) Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

     c) Stanowiska ds. zamówień publicznych,

     d) Stanowisko ds. kontroli i zamówień publicznych.


 

Sekretarz  Gminy i Miasta Chęciny

 

 

 

mgr Paweł Brola

Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

Nr pokoju: 111

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 7.15-15.15


Telefon: (41) 315 10 06
Adres e-mail: sekretarz@checiny.pl

 

 - foto_pawel_brola.jpg

Sekretarz Gminy i Miasta - umowa o pracę. Sekretarz Gminy i Miasta zapewnia funkcjonowanie Urzędu oraz organizację pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich referatów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

Do zakresu działań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

1) zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz organizacji pracy i w tym zakresie nadzór nad działalnością wszystkich Referatów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

2) opracowywanie projektu regulaminów, instrukcji, zarządzeń dotyczących działalności Urzędu,

3) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych i dyscypliny pracy,

4) nadzorowanie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac Urzędu,

5) koordynowanie przygotowania materiałów na Sesję Rady i posiedzenia Komisji Rady,

6) nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu pracy w imieniu Burmistrza,

7) decydowanie o urlopach i zwolnieniach z części dnia pracy,

8) dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

9) organizowanie i uczestniczenie w kontroli wewnętrznej,

10) dbałość o przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy,

11) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,

12) współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażów, robót publicznych i interwencyjnych oraz prowadzenie praktyk zawodowych,

13) koordynowanie przebiegu prac związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi,

14) organizowanie spotkań z samorządami wiejskimi, sołtysami oraz innymi organizacjami na wniosek Burmistrza,

15) planowanie środków finansowych na działalność Urzędu i koordynowanie wydatkami w tym zakresie,

16) organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez Urząd w ramach powszechnego obowiązku obrony,

17) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

     a) Referatu Organizacyjnego,

     b) Biura Rady Miejskiej.

 


 

Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny

mgr Jadwiga Sinkiewicz

 

Nr pokoju: 119
Godzina urzędowania: Poniedziałek - Piątek 7.15-15.15
Telefon: (41) 315 10 06
Adres e-mail: sinkiewicz@checiny.pl

Skarbnik Gminy i Miasta – stanowisko z powołania. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą podjęcia Uchwały przez Radę Miejską o powołaniu.

Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu gminy, organizuje i nadzoruje gospodarkę finansową gminy, realizuje zadania rachunkowo - księgowe związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzoruje pracę służb finansowo - księgowych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

W razie nieobecności Skarbnika lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje Zastępca Skarbnika.

Do zakresu działań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) przedkładanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń powodujących skutki finansowe,

2) nadzorowanie materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących projektu budżetu, jego zmian, zasad wykonywania oraz wymaganych sprawozdań budżetowych,

3) realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza podjętych w zakresie ich kompetencji dotyczących budżetu i gospodarki finansowej gminy oraz współdziałanie z organami kontroli gospodarki finansowej gminy,

4) nadzorowanie gospodarki kasowej gminy, obiegu dokumentów finansowych oraz kontroli wewnętrznej i realizacji budżetu,

5) nadzorowanie wymaganej przepisami ewidencji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,

6) opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości oraz spraw finansowych,

7) udzielanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

8) opiniowanie pod względem finansowym spraw będących w kompetencji Burmistrza,

9) współdziałanie i nadzór w zakresie kontroli gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,

10) przedstawianie Burmistrzowi rozwiązań oraz stosowanie instrumentów finansowych umożliwiających obniżenie kosztów i wzrost dochodów Gminy,

11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Zastępcy Skarbnika oraz Referatu Finansowego.

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x