Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Zarządzenie i Regulamin

 

 Zarządzenie Nr 0050.145.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

z dnia 30 grudnia 2016 roku

 

w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach.

 Na podstawie art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn. zm.) i art. 4¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach w składzie:

Przewodniczący Komisji - Monika Piotrowska

Zastępca Przewodniczącego- Ewa Znojek

Członkowie:

- Anna Wierzbicka - Kamińska

- Waldemar Jach

- Andrzej Majewski

- Karol Kosicki

§ 2.

Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chęcinach stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.133.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 31 października 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach.

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.145.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

 

Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Regulamin określa zadania Komisji, oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j. z późn. zm.)

§ 2.

Terenem działania Komisji jest Gmina i Miasto Chęciny.

 

ROZDZIAŁ II
ZADANIA KOMISJI


§ 3.

I. Komisja jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
II. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Inicjowanie działań w zakresie:
a) Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
b) Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
c) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych socjoterapeutycznych.
d) Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
e) Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy określonych w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 (zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2. Opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
3. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
a) inicjowanie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, które zostały zgłoszone do Komisji w celu wszczęcia procedury mającej na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
b) kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
c) kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
5. Opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji zadań programu.
6. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
7. Wykonywanie zadań określonych w art.9a ust.3 i ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. Wykonywanie innych zadań określonych w art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

ROZDZIAŁ III
TRYB PRACY KOMISJI

§ 4.

W skład Komisji wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji
2. Z – ca Przewodniczącego Komisji
3. Członkowie Komisji

§ 5.

 

 1. 1. Komisję powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny w drodze Zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.
  2. W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • § 6.

 

1. Komisja działa w pełnym składzie

2. Terminy posiedzeń Komisji są ustalane przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu
z Zastępcą Przewodniczącego i Członkami Komisji.
3. O terminach posiedzenia Członków Komisji powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie lub pisemnie) Przewodniczący Komisji.

4. Do zadań Komisji należy:

- realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok kalendarzowy,

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- opiniowania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- organizowanie posiedzeń zespołu i zapraszanie osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,

- przeprowadzanie rozmów z osobami zaproszonymi oraz w razie potrzeby rozmowy ze świadkami"

- kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny,

- kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu, celem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- pomoc ofiarom przemocy domowej.

§ 7.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.
2. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisane.
3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
a) zwoływanie posiedzeń Komisji,
b) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
c) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji,

d) prowadzenie posiedzeń Komisji,
e) ustalanie porządku terminów posiedzeń Komisji,

f) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
g) protokołowanie posiedzeń Komisji,
h) podpisywanie pism zapraszających na rozmowy motywacyjno – interwencyjne osób zgłoszonych do Komisji,
i) zapraszanie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) na posiedzenia Komisji i do udziału w pracach Komisji osób nie będących jej członkami,
j) wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania i kompetencję przejmuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 8.

 

 1. Posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.
  2. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkami Komisji.

 

 • § 9.

 

 1. Opinie i wnioski Komisji podejmuje się w trybie głosowania.
 2. Głosowanie na posiedzeniach Komisji odbywa się w sposób jawny.
 3. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej Członków
 4. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w razie jego nieobecności Z-cy Przewodniczącego.

 

§ 10.

 1. Obsługę kancelaryjno - administracyjną zapewnia Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach.
 • § 11.

 

 1. Zasady wynagradzania Członków Komisji określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie na sesji Rady Miejskiej w Chęcinach.
  2. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności.

 

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12.

 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie przeznaczonym do jego ustanowienia.

 

 

Renata Janusz
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x